PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PROJEKČNÍ ČINNOST

Projektová činnost spočívá v kompletním zpracování dokumentace v oblasti územně plánovací činnosti, územního rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona.
Před každou stavbou si nechte určitě udělat projektovou činnost ve výstavbě.

Projektově jsme zajišťovali například tyto stavby:

V rámci naší projekční činnosti zajišťujeme:

1. Projektová dokumentace

Projektová dokumentace, jinak také stavební dokumentace,  je nezbytná pro realizaci každé stavby či rekonstrukce. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být v souladu s vyjádřením stavebního úřadu a dalších správních orgánů, případně i majitelů sousedních nemovitostí. Již její návrh by proto měl zahrnovat veškeré připomínky a měl by být v souladu se stavebními normami a vyhláškami. Zpracování projektové dokumentace patří mezi takzvané vybrané činnosti ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a mohou ji zpracovávat pouze autorizované osoby, uvedené v registrech ČKAIT a ČKA. Zajišťujeme všechny typy projektové dokumentace.

a) pro územní řízení

Předmětem dokumentace k územnímu řízení je účel stavby a její umístění do terénu, včetně napojení na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Výsledkem územního řízení je rozhodnutí o umístění stavby v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

b) pro stavební povolení

Po vydání územního rozhodnutí následuje vypracování projektu pro stavební povolení. Projektová dokumentace stavby se předkládá ke stavebnímu řízení.

c) pro zadání stavby dodavatelům

Projektová dokumentace pro zadání realizace stavby obsahuje informace pro výběrové řízení na dodavatele stavby, její součástí je rozpočet stavby a výkaz výměr.

2. Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení

Zajistíme vypracování dokumentace pro stavební povolení, tedy podkladů pro účely stavebního řízení a vydání stavebního povolení, případně ohlášení.

3. Dokumentace pro kolaudaci

Dokumentace pro kolaudaci obsahuje veškeré doklady, které by stavební úřad mohl vyžadovat v průběhu kolaudačního řízení. Seznam odpovídá dané konkrétní stavbě. Naše firma je schopna zpracovat tuto dokumentaci podle rozsahu a typu stavby.

4. Rozpočet stavby

Rozpočet stavby zahrnuje montážní, zemní a inženýrské práce a služby a dodávky materiálů a technologických zařízení, potřebných pro provedení stavby. Po ocenění jednotlivých položek stanoví odhad celkových stavebních nákladů. Podkladem pro rozpočet je projektová dokumentace stavby.

5. Zpracování architektonických studií

Významnou fází přípravy stavby je zpracování architektonické studie. Nabízíme osobní přístup a spolupráci, které jsou nezbytné pro formulaci přesného zadání, potřeb a možností klienta. Prostřednictvím návrhů a konzultací pomůžeme nalézt optimální řešení bydlení, které bude odpovídat životnímu stylu investora.

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST 


„Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“
V přípravné fázi, v rámci realizace a při kolaudaci stavebních projektů zajišťujeme kompletní servis pro investory i dodavatele staveb.


Příklady našich inženýrsky zajišťovaných projektů:

Naše inženýrská činnost zahrnuje:

1. Územně plánovací dokumentaci

Zajistíme podklady pro územně plánovací dokumentaci.

2. Projednání záměru stavby

Poskytujeme konzultace týkající se představ a požadavků stavebníka o budoucí stavbě (velikost a tvar stavby, vnitřní a venkovní požadavky, charakter užívání, cena, způsob výstavby aj.). Pro přesnější zpracování stavebního záměru či varianty řešení nabízíme Stavební studie.

3. Územní rozhodnutí

Zajistíme vše potřebné k Územnímu rozhodnutí:

a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),

b) změna využití území,

c) změna stavby a změna vlivu stavby na využití území,

d) dělení nebo scelování pozemků,

e) ochranné pásmo.

4. Stavební povolení

Stavební povolení je vydáváno stavebním úřadem jako výsledek stavebního řízení. Jsou v něm uvedeny závazné podmínky realizace a užívání stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení.

5. Vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb

Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.

6. Výběr dodavatelů stavby

Poradíme s výběrem nebo vybereme nejoptimálnějšího dodavatele stavby na základě služeb a servisu, které poskytuje a v neposlední řadě i podle referencí.

7. Výkon autorského dozoru

Jedná se o výkon specifických činností stavebníka - objednatele stavebního díla (tzv. investora) v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení - především kontrola kvality stavebních výkonů a prací v průběhu provádění stavby. Rozsah činnosti včetně zodpovědnosti vykonavatele by měl být předem sjednán ve smlouvě. Zkonzultujeme s Vámi sestavení i obsah smlouvy.

8. Výkon technického dozoru

Rozsah činnosti technického dozoru závisí na velikosti a stavebně-technickém charakteru stavby. U rozsáhlých a technicky složitých staveb by měl být zajištěn stálý technický dozor, u ostatních staveb stanoví přítomnost technického dozoru investor. S postupem při stanovení dostačujícího technického dozoru v závislosti na typu a rozsahu stavby Vám rádi poradíme.

9. Řízení stavby

Konkrétně zajistíme či poskytneme konzultaci k přípravě a realizaci investic, řízení financování a nákladů, máme potřebné zkušenosti s vyjednáváním.

10. Zajištění dohledu BOZP

Scroll To Top